Vilkår & betingelser

Betingelser for dikitale® - forbrugere
Gælder fra den 1. november 2020
dikitale® er et intelligent digitalt ID, der kombinerer personlig kontrol og personoplysninger med en avanceret, personlig brugeroplevelse, hvor du som bruger af dikitale® har mulighed for at administrere og styre dine egne data på egne vilkår.

Disse betingelser finder anvendelse for leveringen af ydelser fra dikitale ApS, CVR nr. 38885189, Innovations Allé 3, 7100 Vejle, til brugere af dikitale® i Danmark.

Ved oprettelse som bruger af dikitale® erklærer du dig enig i, og accepterer betingelserne for brug af dikitale®.
1. Muligheder for brug af dikitale®
dikitale® er et digitalt ID, der kan valideres og sammenlignes med et pengeskab. Du har nøglen – uden dig og din nøgle er pengeskabet helt låst. Med dine personoplysninger bag lås, har DU kontrol over, hvilke data du vil dele – på internettet, i webshops eller når du scanner dit dikitale ID i en fysisk butik.

Med dikitale kan du:

- Sikkert identificere dig selv
- Sikkert identificere hvem du har med at gøre
- Udfylde formularer elektronisk
- Undgå utilsigtede cookies
- Have dine personoplysninger med dig online
- Dele dine personoplysninger ud fra egne præferencer
- Let kommunikere med dem du har delt dine person oplysninger med i forhold til dine GDPR rettigheder.
2. Hvad kræves for at bruge dikitale®?
For at få adgang til dikitale® skal du oprette en brugerprofil. Du skal i den forbindelse oplyse følgende:

- E-mailadress
- Mobilnummer

Du skal sørge for, at ovennævnte oplysninger til enhver tid er korrekte, fuldstændige og ajourførte.

Du kan bruge dikitale® via en smartphone eller en computer via din browser med internetadgang. Efter installation bliver du bedt om at oprette en profil, hvor du samtidig opretter en adgangskode til dikitale®.

dikitale® er at finde i App Store, Google Play, og Google Chrome webstore – se efter”dikitale®”.
3. Hvilke oplysninger kan du uploade?
Du vælger selv hvilke personoplysninger, du vil uploade til dikitale®.

De personoplysninger, du vælger at uploade, behandler vi sikkert, og du skal blot uploade de personoplysninger, som du har behov for at bruge til de formål, som vi har beskrevet under pkt. 1. 1. Alt data er krypteret i dikitale®, og kun du har adgang til dine personoplysninger. Ikke engang dikitale® kan hjælpe med adgang, hvis du mister dine masternøgler.
4. Validere dikitale® med digital underskrift
For at aktivere og validere dig i dikitale® skal du igennem følgende proces:

- Gennem nemID/mitID underskrives en juridisk aftale, der understreger, at dikitale ikke har adgang til dine data
- Du får en personlig valideringskode udleveret, som skal gemmes forsvarligt. Koden bekræfter din identitet. Herefter er dit dikitale® ID valideret, og nu kan andre stole på, at du er dig.

Når du er valideret hentes følgende oplysninger automatisk fra CPR-registret:

- Juridiske navn
- Nuværende adresse

Hvis din smartphone understøtter det, kan du efterfølgende bruge dit fingeraftryk (Touch ID) eller Face ID i stedet for kodeord til at logge på. Du skal blot have aktiveret featuren i dikitale. Det gør du under ’indstillinger > biometrik’, hvor du vælger ”Brug biometrik til at godkende”

Det er din smartphones registreringer af antal fx fingeraftryk, du kan bruge til at godkende brugen af dikitale med – så sørg for, at kun dine fingeraftryk er registreret.
5. Du skal beskytte dit dikitale®
Du må ikke oplyse dit kodeord til andre, herunder medlemmer af din husstand, ligesom du heller ikke må skrive kodeordet ned og opbevare det i skrevet form.

Hvis du får mistanke om, at andre har fået kendskab til dit kodeord, skal du straks kontakte os, se pkt. 11 om spærring og advarsel ved misbrug og uregelmæssigheder.

Du bør også sørge for at opbevare din smartphone, så andre ikke kan få uhindret adgang til den. Du bør altid bruge en lås til din smartphone, f.eks. en tastaturlås med kodecifre eller en biometrisk lås.

Selvom du bruger en lås til din smartphone, enten til at åbne din smartphone, eller som ”husker” for dit kodeord, vil det ikke friholde dig for ansvar efter disse regler.
6. Licens
dikitale® giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, genkaldelig, ikke-overdragelig licens til at tage adgang til og bruge dikitale®.

Alle immaterielle rettigheder vedrørende dikitale® ejes eller licenseres af dikitale Aps. Ingen af disse rettigheder overdrages til dig som bruger. Du må derfor ikke kopiere, distribuere, sælge, offentliggøre, overdrage, udlåne, underlicensere, ændre eller på anden vis råde over softwaren indeholdt i dikitale®.
7. Vores ansvar når du bruger dikitale®
Vi bruger dokumenterede normer til at sikre dine data ved hjælp af top-end produkter fra Microsoft og lignende, som er industristandarden. Men vi stopper ikke vores indsats for at sikre dine data der, og vi implementerer derfor yderligere sikkerhed, som vi mener er nødvendig. Sikkerhedsstandarder ændres dog hele tiden, og du kan holde dig opdateret her vedr. hvilken sikkerhed, vi anvender.

dikitale® leveres derudover ”som den er” og ”som den forefindes” i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, uden nogen form for garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for egnethed til et bestemt formål, ejendomsret og ikke-krænkelse. dikitale® erklærer eller garanterer ikke, at dikitale®:

- altid vil være fejlfri eller rettidig
- altid vil fungere uden forsinkelser, afbrydelser eller mangler, eller
- at indhold, bruger indhold eller oplysninger, du får på eller via dikitale, er rettidige eller præcise.

I det omfang det er tilladt ved lov, er dikitale® ikke ansvarlig for indirekte, hændelige eller særlige skader, følgeskader, strafrelateret erstatning eller flere skader eller tab af overskud eller indtjening, hverken direkte eller indirekte, eller tab af data, brug, goodwill eller andre immaterielle tab, der opstår som følge af:

- din adgang til eller brug af eller manglende mulighed for at tilgå eller bruge dikitale®,
- andre brugeres eller tredjeparters adfærd eller indhold på eller gennem dikitale®, eller
- uautoriseret adgang, brug eller ændring af dit indhold og dine oplysninger.

Du vælger den ønskede modtager af dine personoplysninger ved brug af de forskellige funktioner i dikitale®, samt formål hvortil personoplysningerne skal anvendes. Når du først har delt dine personoplysninger, kan dikitale® ikke anvendes til at tilbagekalde dine personoplysninger. Du skal derimod kontakte modtageren af dine personoplysninger. Du kan læse mere om, hvordan dine personoplysninger anvendes i pkt. 8 og på vores hjemmeside.

Nogle af funktionerne i dikitale® kræver, at du tillader funktionen ”Lokalitet” og/eller ”Tillad meddelelser” og/eller en lignende funktion på smartphone. dikitale® påtager sig intet ansvar for, at lokalitetsfunktionen i dikitale® til enhver tid korrekt indikerer, hvor du befinder dig.

dikitale® er heller ikke ansvarlig for eventuelle udgifter, du måtte blive påført ved brug af dikitale®, herunder udgifter til dataforbrug.
8. Dine personoplysninger
dikitale® er din data ansvarlige, når du anvender dikitale®. Vi har nærmere beskrevet, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvad dine rettigheder er i vores persondata politik.

Når du deler dine personoplysninger med virksomheder, myndigheder og/eller organisationer via dikitale®, vil du også have mulighed for at bruge dikitale® til at fremsende anmodninger om sletning, begrænsning, korrektion, data portabilitet, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke overfor den relevante virksomhed, myndighed og/eller organisation.

Du skal dog være særligt opmærksom på, at når du deler dine personoplysninger med andre via funktionerne i dikitale®, så er vi ikke din data ansvarlige for, hvordan dine personoplysninger anvendes af dem, du har delt dine personoplysninger med eller om de imødekommer dine fremsendte anmodninger. Vi er med andre ord alene ansvarlige for, hvordan dine personoplysninger opbevares i dikitale®, og hvordan personoplysningerne sendes sikkert videre.

Du opfordres derfor til at læse persondata politikken for den virksomhed, myndighed eller organisation, som du har valgt at dele dine personoplysninger med.
9. Dit ansvar ved brug af dikitale®
De ydelser, du får via dikitale®, er kun til eget brug. Du må derfor ikke give dem videre til andre mod eller uden vederlag, medmindre vi skriftligt har givet tilladelse til det.

Du skal altid holde din smartphone opdateret og anvende adgangskoder og identifikation sikkert og forsvarligt som beskrevet i disse betingelser.

Når en anvendelse af dine personoplysninger i dikitale® er gennemført som beskrevet i pkt. 1, vil aktiviteten stå opført i dikitale®. Der er ikke nogen udløbsdato på dine personoplysninger, og du kan selv slette dem, du ikke vil beholde mere i dikitale®.

Du har pligt til løbende at kontrollere aktiviteterne i dikitale®. Hvis du ved kontrollen opdager aktiviteter, som du ikke mener at have foretaget, skal du hurtigst muligt kontakte os.
10. Ændring af betingelserne og mulighed for brug af systemerne
Vi kan ændre disse betingelser og muligheder i dikitale® uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. Hvis ændringerne er til ugunst for dig gælder to måneders varsel.

Du vil få besked om eventuelle ændringer i dikitale® via dikitale platformen.

Ændrer vi betingelserne, skal du give os besked, hvis du ikke vil være bundet af de nye betingelser, inden ændringerne træder i kraft. Hører vi ikke fra dig, betragter vi det som din accept af ændringerne.

Hvis du oplyser, at du ikke vil være bundet af de nye betingelser, anser vi aftalen for at være ophørt på det tidspunkt, de nye betingelser træder i kraft.

Funktionerne i dikitale® vil løbende bliver udviklet og tilpasset, ligesom nye funktioner kan blive tilbudt.

I visse tilfælde vil nye elektroniske funktioner kræve en ny tilslutning. I så fald får du besked.
11. Opsigelse og ophævelse
Du kan til enhver tid uden varsel opsige din aftale om anvendelse af dikitale® – gennem platformen. Vi gør opmærksom på, at når du har slettet dit dikitale® ID, sletter vi dine personoplysninger du har gemt i dikitale®, og vi kan ikke genskabe dine personoplysninger.

De oplysninger, du har delt med virksomheder, myndigheder og/eller organisationer, slettes ikke som følge af, at dit dikitale® ID slettes. Hvis du ønsker oplysningerne slettet hos de virksomheder, myndigheder og/eller organisationer, du har delt personoplysninger med, skal du enten kontakte dem via dikitale® inden dette slettes, jf. pkt. 8 eller kontakte de relevante virksomheder, myndigheder og/eller organisationer direkte.

Vi kan opsige aftalen med to måneders skriftlig varsel. Hvis du misligholder aftalen, kan vi dog ophæve aftalen uden varsel.
12. Kundeservice
Kundeservice besvarer spørgsmål om, hvordan du bruger dikitale®. Du kan ringe til kundeservice på +45 3939 4050. Telefonopkald til vores kundeservice sker til normal telefontakst.
13. Spærring og advarsel ved misbrug og uregelmæssigheder
Du har pligt til straks at kontakte os, hvis du opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af dikitale®.

Du kan spærre adgangen til dine enheder gennem dikitale® platformen og alternativt kontakte os telefonisk.

Vi forbeholder os ret til uden varsel at spærre for din adgang til dikitale®, hvis vi opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af dit dikitale® ID.

Vi forbeholder os også ret til at lukke for adgangen til dikitale® uden varsel, hvis vi vurderer, at der er generelle udefrakommende sikkerhedsproblemer.

For at ophæve spærringen skal du ringe til kundeservice på +45 3939 4050.
14. Vores underretning ved misbrug og sikkerhedstrusler
Vi vil kontakte dig, hvis vi får mistanke om misbrug af dikitale® eller konstaterer et faktisk misbrug. Vi vil også kontakte dig, hvis vi bliver opmærksomme på eventuelle sikkerhedstrusler.

Vi vil kontakte dig gennem dikitale® platform eller via e-mail.
15. Lovvalg og værneting
Enhver tvist, uenighed eller krav opstået på grundlag af eller i forbindelse med brugen af dikitale®, skal – såfremt en forligsmæssige løsning ikke er en mulighed – løses ved de danske domstole efter dansk ret.