Brugerens rettigheder

Forside
/
Brugernes rettigheder
Hvad betyder GDPR lovgivningen for dig?
Ret til oplysning
Når virksomheder, myndigheder og organisationer behandler oplysninger om dig, har du ret til at modtage en række oplysninger om behandlingen i et kortfattet og letforståeligt format.

Du har ret til at modtage en række oplysninger, når virksomheder, myndigheder og organisationer behandler oplysninger om dig. Det gælder både i tilfælde, hvor de indsamler oplysninger om dig fra andre end dig, og i tilfælde hvor du – både efter anmodning og uanmodet –  selv giver dem oplysninger om dig.

Oplysningerne skal gives på virksomhedens, myndighedens eller organisationens eget initiativ. I modsætning til dine andre rettigheder, skal du altså ikke henvende dig for at gøre krav på din ret til at blive oplyst om en behandling af dine personoplysninger.

Oplysningerne skal bl.a. omfatte, hvorfor dine personoplysninger behandles, og hvor længe de vil blive behandlet, og de skal som udgangspunkt gives til dig på skrift og i et kortfattet og letforståeligt format.
Ret til indsigt
Du har som udgangspunkt ret til at se de personoplysninger, der behandles om dig. På den måde er du sikret gennemsigtighed i behandlingen af dine personoplysninger.

Du har som udgangspunkt ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig – og du har ret til at få en kopi med oplysningerne udleveret gratis.

Du har desuden ret til at få en række oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles, herunder bl.a. hvad formålet med behandlingen er, hvem dine personoplysninger deles med, samt informationer om det tidsrum dine personoplysninger opbevares i. Du har desuden ret til at få at vide, hvor dine personoplysninger stammer fra.

På den måde er du sikret gennemsigtighed i, hvilke personoplysninger der behandles om dig, og du har mulighed for at kontrollere, at personoplysningerne er korrekte, og at behandlingen i øvrigt er lovlig.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få ”berigtiget” – altså rettet urigtige/forkerte oplysninger om dig. I tilfælde hvor det er svært at tale om ”forkert” og ”rigtigt”, har du ret til at få tilføjet din uenighed på en given sag.

Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet. Du har også ret til, at få gjort ufuldstændige personoplysninger om dig fuldstændige.

I tilfælde hvor du og den dataansvarlige er uenige om, hvorvidt personoplysningerne er forkerte, skal den dataansvarlige notere, at du mener, at oplysninger om dig er ukorrekte.

Den dataansvarlige er desuden forpligtet til at underrette dem, som vedkommende måtte have videregivet de urigtige eller ufuldstændige personoplysninger til.I tilfælde hvor dine personoplysninger er udtryk for eksterne faglige eller subjektive vurderinger af f.eks. en socialrådgiver eller en læge, er det vanskeligt at fastslå, at dine oplysninger er urigtige.

Men har du f.eks. en anden lægeerklæring, der kommer frem til et andet resultat end det, der fremgår hos den dataansvarlige, bør den tilføjes din sag.
Ret til sletning
Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af betingelserne for sletning er opfyldt.

Den dataansvarlige skal som udgangspunkt slette oplysninger om dig, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

Betingelserne for sletning kan bl.a. være, at den dataansvarliges formål med at behandle dine personoplysninger ikke længere er aktuelt, eller at den dataansvarlige udelukkende behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, som du nu har trukket dit tilbage.

Det kan også være, hvis behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig. Hvis den dataansvarlige er forpligtet til at slette dine personoplysninger, er den dataansvarlige også forpligtet til at underrette eventuelle tredjemænd, som dine oplysninger er blevet videregivet til.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Det kan f.eks. betyde, at den dataansvarliges behandling af dine oplysninger kun må bestå i at opbevare dem.

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt. Betingelserne kan bl.a. være, at du ikke mener, at personoplysningerne, der behandles om dig, er rigtige. Det kan også være, at du mener, at dine oplysningerne behandles ulovligt, men du ikke ønsker dem slettet og derfor anmoder om begrænset behandling. Det kan også være i tilfælde af, at du har brugt din ret til at gøre indsigelse mod den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

Begrænsning af behandlingen kan f.eks. betyde, at den dataansvarliges behandling af dine oplysninger kun må bestå i opbevaring.
Ret til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

Du har for det første ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du selv har givet til en dataansvarlig. Personoplysningerne skal sendes til dig i et læsevenligt format.

Du har også ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres fra én dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt, og hvis følgende to betingelser er opfyldt:
- Behandlingen af dine oplysninger sker automatisk og er baseret på dit samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.
- Du har selv givet de oplysninger, der behandles.

Du skal være opmærksom på, at personoplysninger omfatter alle de oplysninger, der kan føres tilbage til dig, og derfor er f.eks. din indkøbsadfærd og registrering af din lokalitet også personoplysninger.
Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, f.eks. hvis du har ”tungtvejende grunde” imod behandlingen.

Når den dataansvarlige modtager din indsigelse, skal vedkommende tage stilling til, om din indsigelse er berettiget. Det kan f.eks. være, at du kommer med ”tungtvejende grunde” imod behandlingen af dine personoplysninger. I sådanne tilfælde skal den dataansvarlige genoverveje, om behandlingen af dine oplysninger er nødvendig.  

Drejer din indsigelse sig om, at den dataansvarlige behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, skal den dataansvarlige stoppe med at behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål, så snart han/hun modtager din indsigelse.
Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse
Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse - herunder profilering - i tilfælde, hvor afgørelsen har en betydelig påvirkning for dig.

At en behandling eller en afgørelse er automatisk, betyder, at der ikke er nogen fysisk person involveret.

Du har ret til, at afgørelser, der har betydelig påvirkning på dig (f.eks. retsvirkning), ikke kun er baseret på automatisk behandling.

Du har også ret til, at evalueringer af bestemte personlige forhold, f.eks. forudsigelse af din arbejdsindsats, din økonomiske situation, helbred, pålidelighed osv., ikke baseres på en automatisk behandling af dine personoplysninger.

Denne type behandling af personlige forhold, der danner grundlag for en automatisk afgørelse, kaldes også profilering.